Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?
1 Kém   40 %
2 Chưa đạt   8 %
3 Tạm được   20 %
4 Tốt   30 %
Tổng số : 374 bình chọn