arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 9/2017 Cập nhật : 9/12/2017 9:48:06 AM Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8/2017 và triển khai công tác tháng 9/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch công tác và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kết luận:

Thống nhất những nội dung trong bản dự thảo đánh giá công tác tháng 8/2017 và triển khai công tác tháng 9/2017 của bộ phận Văn phòng và nội dung triển khai công tác của các bộ phận chuyên môn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm các trường cần thực hiện trong tháng 9/2017 như sau:                                                                     

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt trong toàn Ngành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, khóa XII của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

 2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017: " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa". Tăng cường công tác giáo dục cho toàn thể CBQL-GV-NV và HS về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

 3. Tăng cường việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ CB-GV-NV và CMHS; Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật, giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở nhằm hạn chế việc đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Nếu đơn vị nào để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp, Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS, Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình xây nông thôn mới tại xã Đăk Năng, xã Vinh Quang.

5. Các trường tiếp tục tham mưu với UBND các xã phường, phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội phát động phong trào các trường trên địa bàn thành phố quyên góp sách, vở để học sinh  khó khăn, đặc biệt là HS DTTS có đầy đủ sách, vở để phục vụ cho năm học mới, đến nay tổng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho các trường quy thành tiền: 367.578.700đ.  Đồng thời có các biện pháp hữu hiệu nhất để thực hiện công tác vận động học sinh ra  lớp đạt kết quả cao nhất ngay từ đầu năm học.

6. Hiệu trưởng chủ động kiện toàn các tổ chức đoàn thể, tổ chức Hội nghị CC-VC trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị đảm bảo hoạt động có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học,  hoàn thành trong trong tháng 9/2017.

7. Hiệu trưởng các đơn vị điều chỉnh phân công chuyên môn tạo điều kiện tối ưu nhất để đội ngũ CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện đúng Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT về quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và phải phù hợp với năng lực từng người, đảm bảo theo quy định.

8. Các trường học triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đến toàn thể CBQL-GV-NV của đơn vị để đội ngũ nhà trường nắm rỏ, từ đó hoàn thành tốt  nhiệm vụ của mình.

9. Sau khi có Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Phòng GD&ĐT thành phố, các trường học xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

10. Các đơn vị trường học chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, chú trọng xây dựng đội ngũ mũi nhọn để bồi dưỡng GVG, HSG để tham gia hội thi các cấp đạt kết quả cao nhất.

11. Các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu, chi trong nhà trường phải đảm bảo đúng quy định các văn bản hiện hành. Nghiêm cấm việc lạm thu trong trường học.

12. CBQL các đơn vị trường học chủ động đi đầu trong công tác đổi mới quản lý giáo dục đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đổi mới của giáo viên theo chuẩn của nghề nghiệp. Bên cạnh đó tăng cường công tác tự bồi dưỡng CBQL, GV qua trang wedsite " trường học kết nối".

13. Tiếp tục duy trì, củng cố các cụm chuyên môn, đồng thời đổi mới phương thức sinh hoạt, đảm bảo hoạt động chuyên môn cụm đạt hiệu quả cao nhất. Xây dựng đội ngũ cốt cán, phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ GVG các cấp.

14. Các đơn vị chú trọng sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, cở sở vật chất hiện có, các nguồn kinh phí nhà nước, kinh phí XHHGD phù hợp với quy định và tình hình thực tế của nhà trường.

15. Tăng cường công tác ƯDCNTT trong quản lý và trong dạy học, quản lý hoạt động chuyên môn, kết quả học tập của học sinh, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

16. Tiếp tục duy trì, nâng cao kết quả PCGD-XMC, đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo và đội ngũ phụ trách công tác PCGD tại các xã, phường.

17. Các cơ sở giáo dục hoàn thành kế hoạch công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm 2017 cho CBQL-GV của từng đơn vị.

18. Phòng GD&ĐT thành phố có văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ để các đơn vị chủ động trong xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra việc DTHT trong và ngoài nhà trường, chú trọng kiểm tra các nhóm, trường tư thục, dân lập. Nghiêm cấm tuyệt đối việc dạy thêm học thêm đối với học sinh bậc tiểu học.

19. Phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố về việc tách trường MN xã Đăk Năng và trường TH Đặng Trần Côn - xã Ngọc Bay,đồng thời tiếp tục điều động Giáo viên từ nơi thừa về nơi thiếu, bổ nhiệm, luân chuyển CBQL theo kế hoạch.

20. Các trường nghiêm túc thực hiện việc đóng các khoản phí của các loại bảo hiểm theo quy định. Nếu đơn vị nào để xảy tình trạng chậm trể , Hiệu trưởng và kế toán chịu hoàn toàn trách nhiệm.

21. Tăng cường công tác VSATTP, công tác giáo dục và quản lý học sinh; đồng thời phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng tắm sông suối, học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường tránh để tình trạng bạo lực học đường xảy ra. Đảm bảo công tác an toàn trường học.

22. Hiệu trưởng các đơn vị trường học vận động toàn thể đội ngũ CBQL-GV-NV cần phải quan tâm nhiều hơn công tác khuyến học của thành phố. Đồng thời vận động đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học thành phố nhằm góp phần hỗ trợ tuyên dương, khen thưởng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Văn Phòng
Lượt xem : 329 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 9 khách truy cập
Trong ngày : 463
Trong tháng : 20819
Lượt truy cập: 1902331

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3