arrow HĐ Chuyên môn khác Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016 Cập nhật : 11/5/2015 1:56:36 PM Căn cứ Công văn số: 4983/BGDĐT-CNTT, ngày 29/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số: 1140/SGDĐT-CNTT, ngày 08/10/2015 cửa sở GD&ĐT Kon Tum về hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.  Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo   và Nghị quyết số 44/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TƯ ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

-  Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

-  Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin.

2.  Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT

Các trường tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên trong trường về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng đã được ban hành. (Danh mục văn bản trong phụ lục đính kèm).

3.  Cung cấp dịch vụ hành chính công trong Chính phủ điện tử

Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ hành chính công trong Chính phủ điện tử.

Các trường học cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai dịch vụ xét tuyển trực tuyến vào đầu cấp học:

- Các trường cung cấp mọi hồ sơ, đơn xin xét tuyển, chuyển trường,… trên website của trường.

- Đăng ký hồ sơ và trả kết quả xét tuyển trực tuyến.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ nâng cấp website theo hướng quản lý, điều hành công tác trực tuyến, bổ sung các modul công khai kết quả học tập của học sinh cho các trường, bổ sung chuyên mục thủ tục hành chính công, hướng dẫn, cung cấp các mẫu hồ sơ về đính chính bằng cấp, chuyển trường, giấy phép dạy thêm,... trên website của phòng, các trường thống báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh biết để tiện liên hệ làm thủ tục.

4.  Thí điểm thuê dịch vụ CNTT

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiếp tục duy trì việc thuê dịch vụ CNTT (thuê tên miền, máy chủ ảo của công ty Dịch vụ viễn thông) theo Quyết định số 80/2014/Đ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

5.  Công tác bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ứng dụng CNTT phù hợp với nhu cầu thực tế ở mỗi ngành học, bậc học (sẽ có văn bản thông báo).

5.1 Một số nội dung cần bồi dưỡng:

a) Các ứng dụng phục vụ dạy và học: Công nghệ e-Learning, các phần mềm thí nghiệm ảo, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng khai thác Internet…

b) Các ứng dụng quản lý và điều hành nhà trường;

c) Khai thác các phần mềm văn phòng nguồn mở vào các hoạt động nói trên. Tập huấn sử dụng phần mềm nguồn mở NukeViet.

5.2 Hình thức, phương tiện bồi dưỡng giáo viên:

- Tập huấn trực tiếp trực kết hợp hỗ trợ, giải đáp thắc mắc từ xa.

- Sử dụng mô hình web conference để thảo luận trực.

6.  Tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên, tổ chức họp trực tuyến

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tăng cường việc sử dụng phòng họp ảo miễn phí do Cục CNTT cung cấp để triển khai phương thức họp trực tuyến, tập huấn và bồi dưỡng trực tuyến, dự giờ giảng của giáo viên; tạo lớp học ảo e-Learning trên nền hệ thống http://hop.edu.net.vn.

b) Tất cả các trường cần đầu tư trang thiết bị gồm webcam, USB camera, máy tính, đường truyền cáp quang nối Internet để tham gia.

7.       Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning

a) Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S.Ting tổ chức;

b) Tổ chức cho giáo viên tạo sách giáo khoa điện tử e-textbook qua các phần mềm tạo sách điện tử với công cụ ebook creator;

c) Tiếp tục triển khai công nghệ e-Learning để tạo bài giảng với các công cụ đơn giản dễ dùng như Adobe Presenter, i-Spring và Articulate;

d) Khai thác hệ thống quản lý học tập, nguồn mở Moodle;

8.  Hướng đến mô hình trực tuyến, phần mềm nguồn mở, học liệu mở cho giáo dục (Open Online Education)

Khai thác và sử dụng hệ thống nguồn mở Google cho giáo dục. Cụ thể là:

a)  Tiếp tục khai thác e-mail cho ngành giáo dục;

b) Sử dụng các dịch vụ miễn phí của Google như: Lưu trữ trực tuyến Drive, khai thác bản đồ trực tuyến Google maps trong dạy địa lý, tin học văn phòng (văn bản, bảng tính, trình chiếu…),...

c) Khai thác các nguồn học liệu trực tuyến, đổi mới nội dung giảng dạy

d) Tổ chức khai thác và ứng dụng các nguồn học liệu MOOC (Massive Open Online Course) là các nguồn bài giảng trực tuyến, phổ biến đại chúng.

9.  Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến trong quản lý và điều hành giáo dục

a)  Tiếp tục triển khai các hoạt động cụ thể hướng dẫn tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT, thực hiện chương trình xây dựng cổng thông tin điện tử của sở GDĐT, phòng GDĐT và trường học.

b)  Phòng GDĐT, các trường phải làm chủ, sở hữu cơ sở dữ liệu giáo dục phục vụ cho công tác quản lý giáo dục. Không để các công ty sở hữu và khai thác tài sản dữ liệu giáo dục vào mục đích kinh doanh.

c) Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng và khai thác các phần mềm đã được Bộ GDĐT tạo cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc:

  • Phần mềm phổ cập giáo dục – chống mù chữ (tức Hệ thống thông tin quản lý phổ cập và chống mù chữ) tại: http://pcgd.moet.gov.vnhttp://pcgd.moet.edu.vn  
  • Phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non cung cấp tại http://mamnon.eos.edu.vn, các đơn vị tiếp tục nhân rộng hiệu quả triển khai sử dụng dịch vụ phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục cho các cấp học còn lại.
  • Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, cung cấp tại http://eqms.eos.edu.vn
  • Phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu được tải về miễn phí tại http://edu.net.vn
  •  Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức PMIS online.
  • Phần mềm Quản lý học sinh, Quản lý điểm (V.EMIS) đối với các trường THCS.

Lưu ý: Các phụ lục, báo cáo, dữ liệu của phần mềm Quản lý học sinh, Quản lý điểm V.EMIS, PMIS online các trường báo cáo dữ liệu chính xác về phòng theo định kỳ như sau:

+ Kỳ 1: Trước ngày 10/10 hàng năm.

+ Kỳ 2: Trước ngày 30/1 hàng năm.

+ Kỳ 3: Trước ngày 30/5 hàng năm.

- Phần mềm Quản lý thư viện, thiết bị (đối với các trường phổ thông)

  • Phần mềm thống kê giáo dục online (http://thongke.smas.edu.vn). Các trường cập nhật đầy đủ dữ liệu theo định kỳ hàng năm.

10.  Khai thác, sử dụng và dạy học bằng phần mềm nguồn mở

Quán triệt và triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GDĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và cài đặt phần mềm nguồn mở.

Các trường đưa các phần mềm nguồn mở nói trên vào chương trình dạy môn Tin học chính khoá (hoạt động giáo dục nghề phổ thông) và cài đặt cho tất cả các máy tính sử dụng trong trường học.

Khai thác và áp dụng phần mềm nguồn mở NukeViet trong giáo dục.

Các trường không mua bản quyền Microsoft Office vì Bộ Thông tin và Truyền thông đã mua bản quyền số lượng lớn và cấp phép sử dụng cho ngành giáo dục (Sở GD&ĐT sẽ có thông báo cụ thể sau).

11.  Xây dựng mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử

Bước đầu xây dựng mô hình giáo dục điện tử (e-education), trường học điện tử (e-school) là mô hình với các cấu phần chủ yếu dựa trên công nghệ trực tuyến Internet. Mô hình trường học điện tử bao gồm các hoạt động cơ bản sau:

a)  Cơ sở pháp lý và các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở. Có các quy định, quy chế của cơ sở giáo dục.

b)  Hạ tầng CNTT (trang thiết bị CNTT cơ bản như máy tính, máy in, webcam, mạng LAN, màn chiếu bằng tivi… và một số trang thiết bị tiên tiến, được bố trí trong phòng có đủ diện tích, ánh sáng và bàn ghế phù hợp).

c)   Hạ tầng Internet: Kết nối Internet tốc độ cao, đảm bảo hoạt động ứng dụng CNTT qua đường kết nối bằng cáp quang.

d)  Hạ tầng ứng dụng trên Internet: Hoàn thành các nhiệm vụ được hướng dẫn trong Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX.

đ) Ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành hoạt động:

- Các hệ thống quản lý nhà trường trực tuyến.

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ phụ huynh và học sinh như:

+ Cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, thí dụ như đơn xét tuyển vào lớp đầu cấp và công khai danh sách đăng ký, kết quả xét tuyển.

+ Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua SMS và qua cổng thông tin. Không nên sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động.

- Ứng dụng sổ, sách điện tử thay vì in ấn.

          e) Ứng dụng CNTT trong dạy và học ứng dụng trong lớp học và ngoài lớp học, ứng dụng công nghệ e-Learning, sách điện tử, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng… để bài học hấp dẫn, hiệu quả, thiết thực, phong phú hơn.

g) Năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

h) Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực đối với học sinh, giáo viên, phụ huynh và các cấp trong quản lý giáo dục.

i) Ưu tiên sử dụng công nghệ phần mềm nguồn mở.

12.  Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT

a)  Hoàn thành nối cáp quang miễn phí do Viettel cung cấp.

b)  Để phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động giáo dục, mỗi trường trang bị ít nhất 02 máy tính, 01 máy in và 01 webcam. Khuyến khích mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng.

Để phục vụ việc giảng dạy môn Tin học và ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học các môn học khác, các trường trung học phổ thông cần trang bị máy tính nối mạng nội bộ và nối Internet, khuyến khích đảm bảo tỷ lệ trong toàn trường là số học sinh/máy tính bằng hoặc nhỏ hơn 20.

c) Đầu tư hạ tầng CNTT trong các cơ sở giáo dục trên cơ sở đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính sư phạm, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

13.  Không tổ chức hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi với mục đích quảng cáo liên quan đến sản phẩm của các tổ chức kinh doanh

Các trường không đứng ra tổ chức hoặc tham gia tổ chức hoặc hưởng ứng tổ chức các cuộc thi mang tính chất quảng cáo sản phẩm cụ thể (máy móc và phần mềm có nhãn hiệu cụ thể) do các công ty đứng ra liên danh tổ chức.

Khi có các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước gửi công văn hoặc liên hệ tổ chức các cuộc thi có liên quan đến CNTT, đề nghị các trường phải xin ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo trước khi tổ chức thực hiện.

[Kontum-City]
Lượt xem : 2379 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 69 khách truy cập
Trong ngày : 170
Trong tháng : 24133
Lượt truy cập: 1872696

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3