Monday, 16/09/2019 - 03:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
1234/SGD&ĐT V/v Phát động phong trào thi đua đặc biệt
Ngày ban hành:
24/09/2014
Ngày hiệu lực:
24/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khen thưởng Giáo viên giỏi thiết kế bài giảng e-Learning Ngành giáo dục và đào tạo Kon Tum năm 2014
Ngày ban hành:
22/09/2014
Ngày hiệu lực:
22/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1193-SGDÐT-GDDT ve viec HD trang bi sach Tiêng Viêt lop 1 CGD.pdf
Ngày ban hành:
18/09/2014
Ngày hiệu lực:
18/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1198-SGDÐT-TTr ve viec HD thuc hien cong tac kiem tra noi bo truong hoc nam hoc 2014-2015
Ngày ban hành:
18/09/2014
Ngày hiệu lực:
18/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1200-SGDÐT-PC ve viec bao cao tong ket 10 nam thuc hien Nghi quyet Hôi nghi Trung uowng7 khoa I ve cong tac Ton giao
Ngày ban hành:
18/09/2014
Ngày hiệu lực:
18/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1174-SGDÐT-TTr Vv huong dan thuc hien cong tac thanh tra nam hoc 2014-2015.pdf
Ngày ban hành:
16/09/2014
Ngày hiệu lực:
16/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1069-SGDÐT-KHTC ve viec nghiem thu va giao nhan thiet bi mam non.pdf
Ngày ban hành:
26/08/2014
Ngày hiệu lực:
26/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Một số nội dung triển khai sau lớp tập huấn
Ngày ban hành:
11/11/2013
Ngày hiệu lực:
11/11/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về