arrow Thống kê  arrow Số liệu học sinh  arrow Học sinh tiểu học
Trường tiểu học
Tổng số
Chia ra
Học sinh tăng(+), giảm(-) trong tháng
Trong đó, học sinh bỏ học
Ngày
cập
nhật
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
T.Số
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
T.Số
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
Toàn ngành
Tổng số lớp
x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh 23207 5011 4044 4855 4813 4484 2 1 0 4 -2 -1 0 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 11416 2459 1918 2400 2373 2266 111 -2 9 103 1 0 5 0 0 0 5 0
- Dân tộc 7396 1518 1467 1475 1501 1435 4 5 0 0 -1 0 100 0 100 0 0 0
- Nữ dân tộc
3680 699 703 779 764 735 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Tiểu học demo
Tổng số lớp
  12 12 10 x x x x x x x x x x x x 10/10/2017
Tổng số học sinh 10
Trong TS: - Nữ 9 100 10 100 5
- Dân tộc 100
- Nữ dân tộc
2. Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Tổng số lớp
  6 4 5 4 4 x x x x x x x x x x x x 12/10/2017
Tổng số học sinh 118 85 97 78 113
Trong TS: - Nữ 51 43 50 43 58
- Dân tộc 118 85 96 78 113
- Nữ dân tộc 51 43 50 43 58
3. Trường TH Võ Thị Sáu
Tổng số lớp
  3 3 4 4 4 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 70 77 74 83 97
Trong TS: - Nữ 28 42 40 49 60
- Dân tộc 69 76 70 82 94
- Nữ dân tộc 28 41 38 48 57
4. Trường TH Triệu Thị Trinh
Tổng số lớp
  2 3 2 2 2 x x x x x x x x x x x x 03/10/2017
Tổng số học sinh 49 60 49 49 52
Trong TS: - Nữ 25 27 28 23 31
- Dân tộc 46 58 47 48 51
- Nữ dân tộc 25 26 27 23 30
5. Trường TH Trần Quốc Toản
Tổng số lớp
  4 3 4 4 4 x x x x x x x x x x x x 03/10/2017
Tổng số học sinh 94 66 107 78 85
Trong TS: - Nữ 41 27 48 46 36
- Dân tộc 48 36 53 51 49
- Nữ dân tộc 16 14 26 34 17
6. Trường TH Trần Phú
Tổng số lớp
  4 4 4 4 4 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 172 155 173 177 168 +1
Trong TS: - Nữ 86 74 92 80 77
- Dân tộc 6 8 4 5 3 +1
- Nữ dân tộc 4 3 1 3 1
7. Trường TH Quang Trung
Tổng số lớp
  4 4 4 4 3 x x x x x x x x x x x x 18/10/2017
Tổng số học sinh 143 110 173 178 119
Trong TS: - Nữ 69 58 72 88 64 +1
- Dân tộc 7 5 16 15 8
- Nữ dân tộc 5 2 8 9 6
8. Trường TH Phùng Khắc Khoan
Tổng số lớp
  4 3 3 2 2 x x x x x x x x x x x x 06/10/2017
Tổng số học sinh 69 59 60 50 60
Trong TS: - Nữ 33 24 26 22 29
- Dân tộc 69 59 60 50 60
- Nữ dân tộc 33 24 26 22 29
9. Trường TH Phan Đình Phùng
Tổng số lớp
  4 4 5 5 5 x x x x x x x x x x x x 13/10/2017
Tổng số học sinh 177 120 182 162 169 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 93 63 84 83 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 10 5 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 5 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Trường TH Phan Chu Trinh
Tổng số lớp
  5 3 5 4 4 x x x x x x x x x x x x 13/10/2017
Tổng số học sinh 196 115 176 163 138
Trong TS: - Nữ 91 55 73 84 69
- Dân tộc 11 7 3 8 9
- Nữ dân tộc 4 2 2 6 6
11. Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Tổng số lớp
  3 3 2 3 3 x x x x x x x x x x x x 03/10/2017
Tổng số học sinh 89 76 73 93 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 43 34 38 39 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
Tổng số lớp
  3 2 2 3 2 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 79 60 72 81 73 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 37 26 36 51 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 19 10 18 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 10 3 11 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Trường TH Nguyễn Văn Cừ
Tổng số lớp
  4 4 4 3 2 x x x x x x x x x x x x 20/10/2017
Tổng số học sinh 121 85 99 81 60 +1 +1 +1
Trong TS: - Nữ 54 41 55 39 35 -1
- Dân tộc 46 42 39 28 31 +1 +1
- Nữ dân tộc 23 25 22 8 21
14. Trường TH Nguyễn Trung Trực
Tổng số lớp
  3 4 3 3 3 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 53 67 63 75 68
Trong TS: - Nữ 30 26 31 39 32
- Dân tộc 48 64 61 72 63
- Nữ dân tộc 27 24 31 37 29
15. Trường TH Nguyễn Tri Phương
Tổng số lớp
  5 4 4 5 4 x x x x x x x x x x x x 04/10/2017
Tổng số học sinh 104 95 98 121 109 1
Trong TS: - Nữ 46 37 52 60 49
- Dân tộc 47 51 47 69 59 +1
- Nữ dân tộc 23 21 26 35 27
16. Trường TH Nguyễn Trãi
Tổng số lớp
  2 3 2 2 3 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 73 84 83 74 91 -1 -1
Trong TS: - Nữ 44 40 44 37 44 1 1
- Dân tộc 2 3 2 1 7 0 0
- Nữ dân tộc 2 1 1 1 6 0 0
17. Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh
Tổng số lớp
  4 4 4 3 4 x x x x x x x x x x x x 05/10/2017
Tổng số học sinh 78 68 84 56 68
Trong TS: - Nữ 35 37 45 26 33
- Dân tộc 28 30 28 24 31
- Nữ dân tộc 11 22 17 13 15
18. Trường TH Nguyễn Hiền
Tổng số lớp
  3 3 2 2 3 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 61 58 54 42 55 -2 , +3 -2 -1
Trong TS: - Nữ 26 34 30 30 24 -2
- Dân tộc 40 42 41 22 44 +2 -2 -1
- Nữ dân tộc 19 24 24 16 23
19. Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
Tổng số lớp
  3 2 3 3 2 x x x x x x x x x x x x 09/10/2017
Tổng số học sinh 68 49 63 78 54 +1
Trong TS: - Nữ 33 20 32 37 29
- Dân tộc 45 39 53 59 39 +1
- Nữ dân tộc 19 18 24 28 21
20. Trường TH Ngô Thì Nhậm
Tổng số lớp
  4 4 4 4 4 x x x x x x x x x x x x 13/10/2017
Tổng số học sinh 121 119 111 123 117
Trong TS: - Nữ 54 52 55 58 56
- Dân tộc 39 60 39 43 43
- Nữ dân tộc 17 28 19 18 24
21. Trường TH Ngô Quyền
Tổng số lớp
  5 4 4 5 5 x x x x x x x x x x x x 17/10/2017
Tổng số học sinh 196 126 154 188 174
Trong TS: - Nữ 106 59 74 94 77
- Dân tộc 11 2 6 5 3
- Nữ dân tộc 7 2 2 2 2
22. Trường TH Mạc Đĩnh Chi
Tổng số lớp
  2 2 3 3 3 x x x x x x x x x x x x 04/10/2017
Tổng số học sinh 84 79 122 120 101 +1 -1
Trong TS: - Nữ 40 46 63 55 49
- Dân tộc 1 12 7 8 3
- Nữ dân tộc 10 4 3 2
23. Trường TH Lương thế Vinh
Tổng số lớp
  3 3 3 3 2 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 92 65 86 73 65
Trong TS: - Nữ 38 28 45 36 28
- Dân tộc 1 3
- Nữ dân tộc 2
24. Trường TH Lê Văn Tám
Tổng số lớp
  4 4 4 4 3 x x x x x x x x x x x x 04/10/2017
Tổng số học sinh 106 76 105 91 85 -1
Trong TS: - Nữ 62 35 50 38 44 -1
- Dân tộc 22 16 22 19 15 -1
- Nữ dân tộc 10 5 12 9 6 -1
25. Trường TH Lê Lợi
Tổng số lớp
  2 3 3 3 3 x x x x x x x x x x x x 12/10/2017
Tổng số học sinh 59 44 54 52 45
Trong TS: - Nữ 26 29 35 26 23
- Dân tộc 47 38 47 49 38
- Nữ dân tộc 21 26 29 24 19
26. Trường TH Lê Hồng Phong
Tổng số lớp
  5 5 5 5 5 x x x x x x x x x x x x 10/10/2017
Tổng số học sinh 206 194 222 218 215 +1
Trong TS: - Nữ 101 85 109 110 105 +1
- Dân tộc 7 11 10 11 6
- Nữ dân tộc 3 4 5 3 4
27. Trường TH KơPaKơLơng
Tổng số lớp
  4 4 3 2 3 x x x x x x x x x x x x 05/10/2017
Tổng số học sinh 62 50 54 54 69
Trong TS: - Nữ 29 18 23 17 38
- Dân tộc 43 32 44 38 50
- Nữ dân tộc 21 12 19 14 28
28. Trường TH Hoàng Văn Thụ
Tổng số lớp
  4 4 4 4 3 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 186 129 181 162 130
Trong TS: - Nữ 99 56 89 76 69
- Dân tộc 6 7 11 4 4
- Nữ dân tộc 2 4 3 3 3
29. Trường TH Đoàn thị Điểm
Tổng số lớp
  5 4 3 4 3 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 101 82 90 77 65 -1
Trong TS: - Nữ 50 38 45 34 32
- Dân tộc 27 29 32 33 20
- Nữ dân tộc 13 14 17 15 13
30. Trường TH Đào Duy Từ
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
31. Trường TH Đặng Trần Côn
Tổng số lớp
  7 7 6 7 5 x x x x x x x x x x x x 05/10/2017
Tổng số học sinh 141 135 138 148 129
Trong TS: - Nữ 62 63 71 75 58
- Dân tộc 141 135 138 148 129
- Nữ dân tộc 62 63 71 75 58
32. Trường TH Cao Bá Quát
Tổng số lớp
  2 3 3 4 3 x x x x x x x x x x x x 04/10/2017
Tổng số học sinh 67 83 63 92 66
Trong TS: - Nữ 25 35 32 39 34
- Dân tộc 67 83 63 92 66
- Nữ dân tộc 25 35 32 39 34
33. Trường TH Bế Văn Đàn
Tổng số lớp
  6 4 4 4 3 x x x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 118 113 94 99 91 1
Trong TS: - Nữ 53 57 53 52 36
- Dân tộc 115 110 94 99 88 1
- Nữ dân tộc 52 56 53 52 36
34. Tiểu học Kim Đồng
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
34

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3