arrow Thống kê  arrow Số liệu học sinh  arrow Học sinh THCS
Trường THCS
Tổng số
Chia ra
Học sinh tăng(+), giảm(-) trong tháng
Trong đó, học sinh bỏ học
Ngày
cập
nhật
L.6
L.7
L.8
L.9
T.Số
L.6
L.7
L.8
L.9
T.Số
L.6
L.7
L.8
L.9
Toàn ngành
Tổng số lớp
x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh 1662 461 416 409 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 826 230 206 193 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 151 40 32 41 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc
89 20 21 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Trường THCS Trường Sa
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
2. Trường THCS Lý Thường Kiệt
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
3. Trường THCS Phạm Hồng Thái
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
4. Trường THCS Trần Khánh Dư
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
5. Trường THCS Trần Hưng Đạo
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
6. Trường THCS Phan Bội Châu
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
7. Trường THCS Nguyễn Khuyến
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
8. Trường THCS Nguyễn Huệ
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
9. Trường THCS Nguyễn Du
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
10. Trường THCS Nguyễn Công Trứ
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
11. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
12. Trường THCS Lê Quý Đôn
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
13. Trường THCS Lê Lợi
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
14. Trường THCS Lê Đình Chinh
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
15. Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
16. Trường THCS Hàm Nghi
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
17. Trường THCS Chu Văn An
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
18. THCS Nguyễn Sinh Sắc
Tổng số lớp
  10 9 9 9 x x x x x x x x x x 15/08/2017
Tổng số học sinh 461 416 409 376
Trong TS: - Nữ 230 206 193 197
- Dân tộc 40 32 41 38
- Nữ dân tộc 20 21 21 27
19. Trường THCS Nguyễn thị Minh Khai
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
19

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3