arrow Thống kê  arrow Số liệu học sinh  arrow Học sinh THCS
Trường THCS
Tổng số
Chia ra
Học sinh tăng(+), giảm(-) trong tháng
Trong đó, học sinh bỏ học
Ngày
cập
nhật
L.6
L.7
L.8
L.9
T.Số
L.6
L.7
L.8
L.9
T.Số
L.6
L.7
L.8
L.9
Toàn ngành
Tổng số lớp
x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh 5926 1591 1552 1506 1277 -4 -2 1 -1 -2 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 3047 795 773 808 671 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 2597 784 655 675 483 -2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc
1495 425 368 402 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Trường THCS Trường Sa
Tổng số lớp
  3 3 2 2 x x x x x x x x x x 12/10/2017
Tổng số học sinh 114 109 73 57 -1 0 -1 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 56 48 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 34 28 29 21 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 20 14 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Trường THCS Lý Thường Kiệt
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
3. Trường THCS Phạm Hồng Thái
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
4. Trường THCS Trần Khánh Dư
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
5. Trường THCS Trần Hưng Đạo
Tổng số lớp
  5 5 5 5 x x x x x x x x x x 06/10/2017
Tổng số học sinh 181 172 176 160 +1 -2
Trong TS: - Nữ 99 92 114 103 +1
- Dân tộc 108 96 106 85 -2
- Nữ dân tộc 68 71 77 61
6. Trường THCS Phan Bội Châu
Tổng số lớp
  5 5 5 4 x x x x x x x x x x 06/10/2017
Tổng số học sinh 202 167 182 137
Trong TS: - Nữ 111 85 95 79
- Dân tộc 143 93 108 74
- Nữ dân tộc 79 51 57 48
7. Trường THCS Nguyễn Khuyến
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
8. Trường THCS Nguyễn Huệ
Tổng số lớp
  5 6 6 6 x x x x x x x x x x 03/10/2017
Tổng số học sinh 209 223 210 208 0 0 0 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 87 98 103 97 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 16 17 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 8 14 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Trường THCS Nguyễn Du
Tổng số lớp
  2 3 3 3 x x x x x x x x x x 07/10/2017
Tổng số học sinh 81 89 92 80
Trong TS: - Nữ 38 49 41 31
- Dân tộc 2 2 1 1
- Nữ dân tộc 1 1 1
10. Trường THCS Nguyễn Công Trứ
Tổng số lớp
  3 4 4 4 x x x x x x x x x x 12/10/2017
Tổng số học sinh 130 162 126 120
Trong TS: - Nữ 56 78 68 66
- Dân tộc 59 57 49 35
- Nữ dân tộc 25 29 27 17
11. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tổng số lớp
  2 2 2 2 x x x x x x x x x x 11/10/2017
Tổng số học sinh 58 70 58 59
Trong TS: - Nữ 21 42 32 31
- Dân tộc 22 31 12 18
- Nữ dân tộc 11 19 10 10
12. Trường THCS Lê Quý Đôn
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
13. Trường THCS Lê Lợi
Tổng số lớp
  3 2 3 2 x x x x x x x x x x 04/10/2017
Tổng số học sinh 89 70 84 62
Trong TS: - Nữ 44 37 43 33
- Dân tộc 63 46 52 28
- Nữ dân tộc 37 26 30 18
14. Trường THCS Lê Đình Chinh
Tổng số lớp
  5 4 4 3 x x x x x x x x x x 13/10/2017
Tổng số học sinh 185 149 136 109
Trong TS: - Nữ 95 76 70 58
- Dân tộc 160 124 120 91
- Nữ dân tộc 84 65 63 54
15. Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Tổng số lớp
  3 3 3 3 x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 95 98 97 85 0 0 0 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 60 50 54 43 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 48 46 36 29 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 30 21 26 18 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Trường THCS Hàm Nghi
Tổng số lớp
  4 4 4 4 x x x x x x x x x x 06/10/2017
Tổng số học sinh 129 114 144 91 0 0 0 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 63 57 86 58 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 128 114 144 91 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 63 57 86 58 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Trường THCS Chu Văn An
Tổng số lớp
  3 3 3 3 x x x x x x x x x x 02/10/2017
Tổng số học sinh 118 129 128 109 -1 0 0 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 65 61 72 45 -1 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. THCS Nguyễn Sinh Sắc
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
19. Trường THCS Nguyễn thị Minh Khai
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
19

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3